مکان :
 
نمایشگاه بین المللی تهران
 
تاریخ شروع:
 
پنجشنبه 96/10/21 (01/11/2018)
 
تاریخ پایان:
 
يكشنبه 96/10/24 (01/14/2018)
 
زمان بازدید:
 
10الی 17