زمان : 27 تا 31 مرداد ماه

ساعات بازدید : 10  الی 22

مکان : مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران