مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران


زمان : ۱۳تا ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶