زمان :11 الی 14 آبان

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان