از ديرباز تأثير روانشناختی رنگ ها در اشخاص مختلف مورد توجه دانشمندان بوده است ؛ مثلا ثابت شده كه اتاق هاى با دکوراسیون داخلی آبى در بيمارستان ها يا شيشه هاى آبى رنگ روى بيماران تأثير مثبتى به جاى مى گذارد و يا رنگهاى سبز و آبى در دکوراسیون خستگى را كاهش مى دهند. رنگ هاى سبز و آبى از رنگ هاى سردند و آبى رنگ آرامش است.

رنگ هاى بنفش و ارغوانى از رنگ هاى مجلل و فاخرند و بنفش رنگ وقار و عفت نفس است .قرمز تيره و بنفش تيره و سياه قابليت ديد كمترى دارند و فضای دکوراسیون منزل را محدودتر نشان مى دهند .

قرمز سمبل زندگي، قدرت و نشاط است اما براى اشخاص عصبى مناسب نيست. نارنجى سمبل انرژى است و ليموئى اشتها آور است و براى اشخاص عصبى مناسب مى باشد. رنگ سبز و آبى توأماً باعث شادى مى شوند، براى همين است كه دريا و سبزه موجب تسكين اعصاب و رفع خستگى روان است. تلفيق رنگ سياه، و زرد تأثير بصرى زيادى دارد و براى مشخص كردن موانع و محدوده هاى خطر استفاده مى شود.

در روانشناسى نوين، رنگ ها يكى از معيارهاى سنجش شخصيت به شمار مى آيند؛ چر ا كه هر يك تأثير خاصى در روح و جسم هر فرد باقى مى گذارند و نشانگر وضعيت روانى و جسمى وى هستند انسان از روزگاران دور تحت نفوذ و تأثير رنگ هاى پيرامون خويش بوده و در طى صد و چند سال گذشته كه صنعت رنگ سازى به اوج تحول خود رسيده، اين تأثير دو چندان شده و در همه اركان زندگى انسان ها رخنه كرده است. اين استفاده روزافزون از رنگ ها در معماری و دکوراسیون داخلی و دکوراسیون منزل تحول زيادى در زمينه ي روانشناسى رنگ پديد آورده است.

رنگها سر شار از نيروهای بس خارق العاده هستند. نيروهايی كه مانند هسته های انرژی زا و گرما بخش، تماشاچی خويش را متاثر می سازد . كه صرف نظر از تاثيرات منفی يا مثبت كه بر ضمير نا خود آگاه باقی می گذارند.هنرمند خلاق نه تنها بايد در دنيای بيكران رنگها به سير و سياحت بپردازد و توشه خويش را از تجربه های علمی آكنده سازد، بلكه همچنين لازم است تا مفاهيم رنگ را در كليه ابعاد بشناسد . اما مهمترين اين ابعاد كه اعتبار مفاهيم زيبا شناسی رنگ متكي بدانهاست ابتدا شناخت رنگ به عنوان يكی از برجسته ترين عوامل تركيب بندی در طراحی داخلی و ديگر قدرت رنگ در بر قراری ارتباط است كه بايد بدانيم.سه دسته در آثار هنرمندان نقاش كه مفاهيم رنگ و ويژگيهای رنگ را به كار مي برند اينها هستند:

رنگ از نظر عناصری تجسمی برای توصيف موضوع اثر و خصوصيات آن به كار مي رود. به همين دليل است كه پاييزي و زمستاني بودن يك منظره راهمراه با ويژگيهايش مي توان نشان داد. از اين خصوصيت رنگی حتی می توان در مورد يك طبيعت بيجان و عناصر ديگر نيز استفاده كرد. مانند آثار نقاشان طبيعت گرا كه توسط رنگ موضوع خود رابيان مي كنند .

يوهانس ايتن بدون در نظر داشتن ارزشهاي استعاري و توصيفي رنگ از رنگ برای به تصوير گذاشتن ارزشهاي درونی و زيباييها و تاثيرات خود رنگ استفاده مي كنند. از اين خصوصيات رنگ در بسياريی از محصولات صنايع دستي و هنرهای سنتی نيز استفاده مي شود.

او نخستين فردی است كه در زمينه شناخت مفاهيم رنگ ، اصول و قوانينی وضع كرد كه تا به امروز به قوت و اعتبار خويش پابر جاست او در رابطه با اينكه آيا يك هنرمند براي درك مفاهيم زيبايی شناختی رنگ در يك اثر هنری بايد به آشنايی با یک سلسله اصول و قواعد مشخص آشنا باشد ميگويد:

" اگر شما بی آنكه در مورد تئوريهای رنگها و مفاهيم اساسی آن مطالعه عميق داشته باشيد و موفق شديد كه با استفاده از عامل رنگ آثار هنری بيافرينيد ، پس شيوه خويش را دنبال كنيد ودر پي دست يافتن به تئوريهای جديد رنگ خود را سر در گم نكنيد اما اگر شكست خود را در زمينه خلق آثار برجسته هنری آن را ناشی از بی تجربگی و عدم آشنايی با مفاهيم و تئوريهای رنگ ميدانيد پس لازم است كه به مطالعه عميق و گسترده در اين راستا دست بزنيد ."